Bảo mật thông tin

1. Mục Đích và Phạm Vi

Thoả thuận này thiết lập các điều khoản và điều kiện sử dụng ứng dụng Tìm Cái Gì. Người dùng cam kết tuân thủ các quy định được nêu trong thoả thuận này khi sử dụng ứng dụng.

2. Quyền và Trách Nhiệm của Người Dùng

Người dùng chịu trách nhiệm về việc duy trì bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản. Không sử dụng ứng dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc gây ra rắc rối cho người dùng khác.